Gebruiksvoorwaarden

Waarschuwing

Deze pagina beschrijft de wettelijke voorwaarden die van toepassing zijn op elke internetgebruiker die de website van Ebolt bezoekt. Door deze website te raadplegen, stemt u onvoorwaardelijk in met deze voorwaarden. Als u deze gebruiksvoorwaarden niet wilt accepteren, bezoek of gebruik dan deze website niet. We raden u aan om regelmatig naar deze voorwaarden te kijken, aangezien ze op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Elke gepubliceerde wijziging is onmiddellijk bindend voor elke bezoeker.

1 – Aard van de informatie

Ebolt en haar dochterondernemingen en aanverwante bedrijven hebben de website gemaakt voor persoonlijk gebruik door hun bezoekers. Ebolt doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie die beschikbaar is op de websites nauwkeurig en actueel is, en Ebolt behoudt zich het recht voor om de inhoud van de websites op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. We hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Deze website wordt echter alleen ter informatie verstrekt. Ebolt kan echter niet garanderen dat de inhoud van de website 100% correct, nauwkeurig, actueel, up-to-date en volledig is, dat de website zonder onderbreking zal werken en/of vrij zal zijn van fouten. Bezoekers die vertrouwen op deze informatie doen dit volledig op eigen risico en kunnen Ebolt niet aansprakelijk stellen. Voor zover toegestaan door de wet, sluit Ebolt, inclusief haar gelieerde ondernemingen (dat wil zeggen dochterondernemingen en aanverwante bedrijven), haar functionarissen en werknemers hierbij alle aansprakelijkheid uit voor enige schade, direct en/of indirect, van welke aard dan ook, die wordt veroorzaakt door en/of voortvloeit uit het gebruik van de website of een andere website die is gekoppeld aan de website, inclusief – maar niet beperkt tot – enige schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit: – enige onnauwkeurigheid, onjuistheid of weglating in de informatie die op de website wordt gepresenteerd; – enige schade als gevolg van ongeoorloofde toegang door een derde partij die leidt tot wijziging van de informatie of het materiaal dat op de website wordt verstrekt; – over het algemeen enige schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen daarvan, zoals:
  • de toegang tot of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website
  • het gebruik van de website, inclusief eventuele schade of virussen die uw computersysteem of andere apparatuur kunnen aantasten, en/of
  • het vertrouwen dat wordt gegeven aan enige informatie die direct of indirect op de website wordt verstrekt.
De informatie op de website en op alle andere websites wordt verstrekt “zoals ze is”, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Ebolt biedt geen enkele expliciete of impliciete garantie met betrekking tot, maar niet beperkt tot, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Ebolt wijst uitdrukkelijk elke interpretatie af die ertoe zou kunnen leiden dat de inhoud van de website wordt beschouwd als een aanbod tot aankoop of een uitnodiging tot aankoop van aandelen of andere effecten, genoteerd of niet, van Ebolt, of een van haar dochterondernemingen of aanverwante bedrijven. De leden van Ebolt hebben hun eigen juridische entiteit en onafhankelijke juridische persoonlijkheid, maar op deze website worden de termen “entiteiten van Ebolt” of “wij” soms gebruikt om alle bedrijven van Ebolt aan te duiden, of wanneer het niet nodig is om een specifiek bedrijf van Ebolt te identificeren. Als u informatie of andere materialen aan Ebolt verstrekt, stemt u ermee in dat Ebolt deze kan gebruiken. U garandeert dat de informatie of het materiaal a) geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden, en b) op geen enkele andere manier onwettig is ten opzichte van derden. Gebruikers kunnen zelf informatie plaatsen op bepaalde delen van de website. Ebolt kan deze informatie niet vooraf controleren. Ebolt is dus niet verantwoordelijk voor deze informatie. Ebolt behoudt zich het recht voor om deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

2 – Intellectuele eigendom

2.1 – Auteursrecht

Alle informatie die beschikbaar is op de website (documenten op de website en alle elementen die voor de website zijn gemaakt) is eigendom van Ebolt of haar dochterondernemingen en aanverwante bedrijven en wordt beheerst door de auteursrechtwetten op het moment dat ze aan het publiek op de website worden gepresenteerd. Kopieën van documenten op de website mogen alleen worden gemaakt voor informatiedoeleinden en alleen voor strikt persoonlijk gebruik. Er wordt niemand anders dan het recht verleend om intellectuele eigendomsrechten te gebruiken met betrekking tot het recht om de website te raadplegen. Het reproduceren van documenten van de website is alleen toegestaan voor informatiedoeleinden en voor persoonlijk en privégebruik: elke reproductie en elk gebruik van kopieën die voor andere doeleinden zijn gemaakt, is uitdrukkelijk verboden.

2.2 – Beschermde namen

Tenzij anders vermeld, behoren alle bedrijfsnamen, logo’s, handelsmerken en handelsmerken op de website toe aan Ebolt. Ze mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ebolt.

3 – Persoonlijke gegevens en andere informatie

Voor meer informatie over het gebruik van uw persoonlijke gegevens en hoe Ebolt deze verzamelt op de website, raadpleegt u ons privacybeleid.

4 – Hyperlinks – verstrekte informatie en materiaal

In geen geval kan Ebolt aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites waarnaar links op de website zijn gelegd. Deze links worden verstrekt als een dienst aan de gebruikers van de website van Ebolt. Dit betekent niet automatisch dat Ebolt is verbonden met deze andere sites of hun eigenaars. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor deze andere sites, inclusief de informatie die ze bevatten. De beslissing om een link te activeren ligt bij elke bezoeker. Bovendien is het de verantwoordelijkheid van elke bezoeker om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de website wordt besmet, inclusief door “virussen”. Als u informatie of andere elementen aan Ebolt verstrekt, stemt u ermee in dat Ebolt deze kan gebruiken. U garandeert dat de informatie of het materiaal a) geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden, en b) op geen enkele andere manier onwettig is ten opzichte van derden. Gebruikers kunnen zelf informatie plaatsen op bepaalde delen van de website. Ebolt kan deze informatie niet vooraf controleren. Ebolt is dus niet verantwoordelijk voor deze informatie. Ebolt behoudt zich het recht voor om deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

5 – Waarschuwingen met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De website kan bepaalde verklaringen bevatten die geen historische feiten zijn en die toekomstgerichte verklaringen kunnen vormen, inclusief maar niet beperkt tot verklaringen over toekomstige gebeurtenissen, trends, plannen of doelstellingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige meningen en aannames van het management en zijn onderhevig aan aanzienlijke risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de expliciete of impliciete resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld (of van de resultaten uit het verleden). Toekomstgerichte verklaringen zijn alleen geldig op de datum waarop ze worden gedaan en Ebolt is niet verplicht om ze bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om welke reden dan ook.

6 – Diversen

Ebolt behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen op deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website worden beheerst door het Belgische recht. Elke geschil dat hieruit voortvloeit of anderszins verband houdt met deze website wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Brussel.

7 – Uitgever

Ebolt Communicatieafdeling 344 rue de pontillas 5300 Landenne – België info@ebolt.be   Btw-nummer Ebolt BE0840714440